Procedure for ansøgning om fremleje

NB: Når man ønsker at fremleje skal formularen i bunden af siden udfyldes.

Der skal ved udarbejdelse af fremlejeaftale benyttes den af Justitsministeriet udarbejdede standardaftale, der kan hentes via link nedenfor:

https://www.borger.dk/Handlingsside?selfserviceId=d1ec958e-254f-4e86-bb89-6b8c5a839f16

Teksten markeret med kursiv nedenfor SKAL indarbejdes i lejekontraktens § 11.

Der er tale om tidsbegrænset lejemål, der uden yderligere varsel bringes til ophør den XXXXXX
Fremlejetageren er bekendt med, at den lejede lejlighed er en andelslejlighed i AB Rødding, hvortil udlejer har brugsret jf. andelsboligforeningens vedtægter.
Fremlejetageren er pligtig at omgås forsvarligt med lejligheden og ejendommen og er ansvarlig for skade som måtte blive forvoldt at fremlejeren selv eller af personer, som af fremlejeren er givet adgang til ejendommen.
Fremlejetageren er pligtig at respektere alle anvisninger, som andelsboligforeningens bestyrelse måtte fastsætte om husorden og lignende og er i det hele pligtig at sørge for, at hans brug af lejligheden sker til mindst mulig gene for ejendommens øvrige beboere.
Fremlejetageren har ved underskrift af nærværende aftale modtaget den for foreningen fastsatte husorden.
Fremlejetageren er gjort bekendt med, at udlejers ret til fremleje af lejligheden er godkendt af andelsboligforeningens bestyrelse og om at retten er omfattet af de begrænsninger vedrørende udnyttelsen m.v., som måtte blive pålagt udlejeren af andelsboligforeningen.
Andelsboligforeningens opkrævning af boligafgift m.v. sker overfor udlejer, der under hele fremlejeperioden er pligtig at betale alle ydelser til andelsboligforeningen.
Der foretages fra andelsboligforeningens side eller administrators side ikke særskilt varmeregnskab for fremlejeperioden. Eventuelt varmeregnskab for fremlejeperioden ordnes indbyrdes mellem udlejer og fremlejetager.
For så vidt angår levering af el og gas, foretager udlejer og/eller fremlejetageren selv melding om brugerskift til leverandøren.
Fremleje og fremlån må ikke finde sted.
I forbindelse med udfærdigelsen af lejekontrakten henledes opmærksomheden på andelsboligforeningens vedtægter § 11 vedrørende adgang til fremleje (indsat nedenfor).

Uddrag fra vedtægterne: 

FREMLEJE § 11 

En andelshaver kan, såfremt vedkommende har været andelshaver i et ̊r, helt eller delvist udleje eller udlåne sin lejlighed i samme omfang, som en lejer kan efter lejeloven. Herudover kan en andelshaver kun udleje eller udlåne sin lejlighed med bestyrelsens tilladelse. 

Stk. 2 En andelshaver, der har boet i andelsboligen i mindst 1⁄2 ̊r, er berettiget til at korttidsudleje sin andelsbolig helt eller delvis til ferie og fritidsmæssige formål. Lejligheden m̊ højst udlejes 12 gange og maksimalt 49 dage i løbet af et kalenderår. Bestyrelsen og naboer de omkringliggende lejligheder skal senest ved opstart af korttidsudlejningen underrettes om udlejningen. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for, hvordan underretningen skal ske. Andelshaveren har ansvaret for at foreningens husorden og øvrige regler overholdes af fremlejetager, jf. stk. 3. 

Stk. 3 Bestyrelsen kan nægte andelshaver korttidsudlejning i en periode på 2 år, hvis andelshaver ikke overholder betingelserne i stk. 2. 

 

Andelsboligforeningen og administrator er ikke ansvarlig for fastsættelsen af lejen og andelshaver henvises til at undersøge lejeniveauet inden udlejningen.

Ansøg om fremlejen her (Google Form)